Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Høringer

Høring - forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem

03.10.2014

Standardene som inngår i PEFC Norges sertifiseringssystem blir i perioden mai 2013 - oktober 2015 revidert. PEFC Norge sender med dette forslag til reviderte standarder på høring.

Høringsfrist: 3.desember 2014

PEFC skogsertifiseringssystemet skal revideres hvert 5.år og PEFC Norge startet revisjonsprosessen 13.mai 2013 med åpen invitasjon for innspill til prosessen og deltakelse i en arbeidskomite. 

Arbeidskomiteen har i perioden oktober 2013 til september 2014 revidert Norsk PEFC Skogstandard og øvrige standarder som inngår i systemet, og det foreligger nå forslag til reviderte standarder.
 
Arbeidskomiteen har bestått av representanter fra følgende organisasjoner:
  • Fellesforbundet
  • Friluftsrådenes Landsforbund
  • Maskinentreprenørenes Forbund
  • Norges Skogeierforbund
  • NORSKOG
  • Statskog SF
  • Treforedlingsindustriens Bransjeforening
  • Treindustrien
I tillegg har Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet vært representert med observatører i arbeidskomiteen.
 
Forslag til reviderte standarder som er på høring:
PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk
PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard
PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering
PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan
PEFC N 07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer
 
Høringssvar sendes til PEFC Norge, Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo eller som epost til PEFC Norges sekretariat; thomas.husum@skog.no

 

 

ELDRE HØRINGER

Reviderte dokumenter
Et revidert utkast til PEFC Norges tekniske dokumentasjon er nå tilgjengelig. Det er ikke foretatt noen store endringer, men dokumentene har nå innholdsfortegnelser og kapitlene er nummerert. Dokumentene vil bli lagt frem for godkjennelse i PEFC Norges Råd i midten av oktober 2009.

Tilgang til revidert utkast


Høring på Teknisk Dokument
Som ledd i forberedelsene for regodkjenning av PEFC Norges sertifiseringssystem er førsteutkastet til nye hoveddokumenter lagt ut for kommentar
PEFC Norges Tekniske Dokument og 8 annekser medfører ingen endringer i systemet for skogsertifisering eller sporbarhetssertifisering (chain of custody).

Regler og krav er imidlertid strukturert på en ny måte, for å gjøre dokumentasjonen klarere og lettere tilgjengelig. På noen områder er nå ikke-dokumenterte prosedyrer blitt skrevet ned. Dokumentasjonen følger kravene til ny dokumentstruktur i PEFC systemet.

I dokumentene er 1. september 2009 angitt som en mulig dato for å godkjenne dokumentene. Dette er imidlertid bare en indikasjon, men vi ber om at kommentarer blir sendt til sekretariatet i PEFC Norge innen 24. august 2009.

Tilgang på utkastetForslag om utvide ramme for CoC
PEFC International har mottatt en omfattende kommentar fra Building and Wood Workers’ International (BWI) til det utsendte utkastet til ny sporbarhetsstandard (chain-of-custody). BWI foreslår å utvide rammen for PEFC sporbarhetssertifisering til å inkludere sosiale forhold og arbeidstakerhensyn i hele verdikjeden.   Mer informasjon

Revidert internasjonal sporbarhetsstandard

PEFC International inviterer til å gi kommentarer til det reviderte utkastet til ny Internasjonal PEFC sporbarhetsstandard (chain-of-custody). Svarfrist 7. august 2009.  Mer informasjon

Nominasjoner til regelendring

PEFC International skal revidere to dokumenter som er grunnleggende for skogsertifiseringen. Det ene dokumentet gjelder globale kriterier for bærekraftig skogbruk, og det andre gjelder regler for hvordan skogstandarder skal lages på nasjonalt nivå. Dokumentene vil senre komme på høring, men PEFC International ønsker å trekke med flere eksperter i revisjonen. Alle interesserte oppfordres derfor til å nominere kandidater til å delta i prosessen. Se saken

PEFC Council
For internasjonale høringssaker, se www.pefc.com som er siden til PEFC Council.
PEFC Council
Denne siden er på engelsk.
 

Offentlige høringer
På denne siden legges det ut saker som er til høring for PEFC Norge og PEFC Council. I de tekniske dokumentene til PEFC er det krav om at viktige saker skal gjøres offentlig tilgjengelig. De vil bli kunngjort på denne siden.