Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Grønn innkjøpspolitikk og sertifisering

13.06.2008

Grønn innkjøpspolitikk eller bærekraftig innkjøpspolitikk arbeides det med i flere land. Kriteriene er ikke nødvendivis harmonisert, men PEFC sertifisering ser ut til å bli allment akseptert.

Grønn innkjøpspolitikk har vært drøftet mye innen offentlig virksomhet i flere land. Spesielt gjelder dette skogbaserte produkter. En del land har hatt spesiell innkjøpspolitikk for tropisk tømmer, f.eks. i Danmark. Mer generell innkjøpspolitikk for både skogbaserte og andre produkter har det særlig vært arbeidet med i UK, Danmark og Nederland.

EU kommisjonen har engasjert seg for å unngå at ulike land i EU utvikler sprikende kriterier. Reglene for det indre marked, konkurranserett, WTO-regler og anbudsregler setter også visse rammer for hva som kan tillates. EU kommisjonen arrangerte et seminar i midten av juni 2008 hvor bl.a. forskjellene på innkjøpspolitikk og innkjøpsregler ble drøftet. Politikk er "hva" som kjøpes, mens innkjøpsregler er "hvordan" det kjøpes.

Grønn politikk var et stikkord, og "Green public procurement", GPP, er blitt et faguttrykk. Nå snakkes det imidlertid mer om bærekraftig innkjøpspolitikk. Innkjøpspolitikken er retningsgivende, men ikke obligatorisk, for det offentlige, og får i økende grad også innflytelse over private innkjøp.

Det ser ut til å bli allment anerkjent at sertifiserte produkter aksepteres som bærekraftig innkjøp. Dette vil kunne øke etterspørselen etter sertifisering og sertifiserte produkter. Produsentene er bekymret for de deler av markedet som ikke er sertifisert. Dette gir utfordringer til hvordan små produsenter best kan organiseres og hvordan effektive systemer for gruppesertifisering kan utvikles.
Se EUs GPP side
Se produsentenes standpunkt