Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Sammenstilling av høringssvar

23.02.2015

Forslag til revidert sertifiseringssystem ble sendt ut på høring 3.oktober 2014, med frist for å komme med høringssvar 3.desember. Det har kommet inn høringssvar fra 37 organisasjoner.

Arbeidskomiteen er takknemlig for det arbeidet som er lagt ned av organisasjonene i høringsrunden og det er foretatt flere justeringer og endringer på bakgrunn av høringsinnspillene. Spesielt gjelder dette nye momenter og detaljer som arbeidskomiteen ikke har vurdert tidligere i revisjonsprosessen.Arbeidskomiteen, som er ansvarlig for revisjonen, har gjennom to heldagsmøter gjennomgått og drøftet høringsinnspillene. 

Innspillene er vurdert ut fra en helhetlig balanse mellom økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn, og ut fra komiteens tidligere vurderinger. For vår vurdering av svarene er disse sammenstilt og strukturert i forhold til de enkelte deler av standarden. Se link under for denne sammenstillingen. Som det fremkommer her er det stort spenn mellom de innspill som har kommet. Som utgangspunkt har arbeidsgruppen lagt størst vekt på innspill som har innhold av nye momenter som ikke tidligere har vært vurdert i prosessen. Resultatet er de endelige standarder som ligger tilgjengelig på PEFC Norge hjemmeside.

En sammenstilling av høringssvar ligger her.