Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Presisering vedrørende hogst og omsetning av stormfelt virke på eiendommer uten miljøregistrering

03.12.2013

I forbindelse med store stormskader åpner PEFC Norge for at det kan gjennomføres hogst av stormfelt virke på eiendommer hvor det ikke er gjennomført MiS-registreringer.

Bakgrunn
 
Stormen Hilde (16.-17.november 2013) skadet skog i flere kommuner i Nord-Trøndelag og Nordland og det totale skadevolum er beregnet til ca 200.000 m3. Det er meldt om skader fra 17 kommuner med Steinkjer, Snåsa, Lierne, Høylandet og Overhalla som de dominerende.
 
I mange av kommunene som er rammet av stormen er det gjennomført områdetakst med Miljøregistreringer (MiS). Det er imidlertid ikke alle skogeiere som har kjøpt skogbruksplan og da er heller ikke MiS-registrering og etablering av nøkkelbiotop(er) gjennomført på disse eiendommene.
 
Norsk PEFC Skogstandard, kravpkt 4 – Biologisk viktige områder, samt presisering vedtatt 22.november 2011, setter krav om at nøkkelbiotoper skal være dokumentert på eiendommens økonomisk drivverdige areal før hogst kan utføres. Dette kravet gjelder alle eiendommer med over 100 dekar produktiv skog.
 
Dette kravet gjør at de sertifiserte tømmeromsetningsaktørene ikke kan gå inn å rydde opp i vindfall på eiendommer som ikke har gjennomført MiS-registreringer. Det er imidlertid ikke en holdbar situasjon å vente til etterregistrering av MiS neste sommer, da dette vil føre til kvalitetstap og verdiforringelse. Det kan også oppstå situasjoner hvor det av hensyn til den stående skogens sunnhet ikke er tilrådelig å vente i lang tid med opprydning i det stormfelte virke.
 
På denne bakgrunn ser PEFC Norge at det er behov for retningslinjer for hogst og omsetning av stormfelt virke på eiendommer uten miljøregistrering.
 
Presisering knyttet til Norsk PEFC Skogstandard,kravpunkt 4, og NA dok. 53
I forbindelse med store stormskader åpner PEFC Norge for at det kan gjennomføres hogst av stormfelt virke på eiendommer hvor det ikke er gjennomført MiS-registreringer.
 
Følgende krav settes ved hogst på disse eiendommene:
Avvirkningen begrenses til det stormfelte virke og evt. ustabile kanter
Det skal gjennomføres føre-var vurdering før hogst, og dersom det innenfor det stormfelte området er arealer som blir vurdert til å kunne bli inkludert i fremtidige nøkkelbiotoper så skal disse områdene før hogst godkjennes av person med skogbiologisk kompetanse.
Ved kontraktsinngåelse skal det inngås avtale som forplikter skogeier til å få gjennomført MiS-registrering på eiendommen i etterkant av stormfellingshogsten. Dette skal fortrinnsvis gjennomføres påfølgende barmarkssesong og senest 2 år etter hogst. Dersom det foreligger plan om områdetakst med MiS-registrering i nær framtid, så kan det gis dispensasjon fra tidskravet slik at MiS-registreringen på eiendommen gjøres gjennom områdetaksten.  
Avtalen forplikter også tømmerkjøper til å sørge for at MiS-registrering blir gjennomført og tømmerkjøper er ansvarlig for at registreringen blir gjort. 
Det henvises til NA dok. 53 kapittel 2 og krav til at det skal foreligge avtale eller kontrakt som blant annet regulerer hva som er skogeiers forpliktelser og hva som er sertifikatholders forpliktelser. 
 
 
Presiseringen finner du her.