Connection Failure PEFC-Norge
       Hjem    |    Om PEFC    |    Kontakt   |    Vanlige spørsmål   |    Linker   | In English

Invitasjon til deltakelse ved revisjon av Norsk PEFC Skogstandard

13.05.2013

PEFC Norge skal revidere sitt skogsertifiseringssystem og sin skogstandard, og inviterer alle med interesse for bærekraftig skogbruk og skogsertifisering til å delta i revisjonsprosessen.

I henhold til PEFC’s sertifiseringssystem stilles det krav om at det enkelte lands skogforvaltningsstandard og sertifiseringssystem gjennomgår en revisjon hvert femte år.
 

Mål, omfang og trinnene i revisjonsprosessen

Målet med revisjonen er å foreta gjennomgang og evt. omstrukturering av PEFC Norges sertifiseringssystem slik at innhold, form og struktur oppfyller kravene som stilles i de tekniske dokumenter vedtatt av PEFC. Utgangspunktet for revisjonen vil være gjeldende Norsk PEFC Skogstandard, presiseringer vedtatt til gjeldende standard og endringer i lovverk siden forrige revisjon. Kravpunktene skal videre gjennomgås og oppdateres på bakgrunn av erfaringer og ny kunnskap. Gjeldende standard finnes her.

Det vil bli nedsatt en arbeidskomité som skal gjennomgå og revidere Norsk PEFC Skogstandard samt PEFC Norges Skogsertifiseringssystem. Komiteens skal levere et forslag til revidert standard. Forslaget til ny standard skal deretter ut på høring og på bakgrunn av innspill fra høringen innstiller arbeidskomitéen et endelig utkast for godkjenning.

Tidsplan

Prosess:

Tidsperiode/ frist:

Kunngjøring og invitasjon til deltakelse

 13.mai 2013

Innspill til prosessen og nominering av representanter til arbeidskomiteen

13.mai - 28.juni 2013

Arbeidskomité etablert

 20.august 2013

Arbeidskomitéen utarbeider forslag til revidert standard

20.aug 2013 - 31.mai 2014

Forslag til revidert standard på høring

15.juni - 31.august 2014

Arbeidskomiteens anbefaling av endelig utkast

 31.oktober 2014

Rådet for PEFC Norge vedtar revidert standard og sertifiseringssystem

 30.november 2014

Revidert standard/sertifiseringssytem til vurdering av 3.part

1.januar – 31.august 2015

Endelig godkjenning av PEFC Council (frist 5.nov 2015)

Frist 5.november 2015

 

Referanse til offentlige tilgjengelige prosedyrer for revisjon av standarden:

PEFC’s standard PEFC ST 1001:2010 - “Standard Setting – Requirements” (PEFC ST) setter krav til revisjonsprosessen. Denne standarden bygger på ISO/IEC Guide 59. Se standarden på PEFC’s hjemmeside (http://www.pefc.org/standards/technical-documentation/pefc-international-standards-2010)

 

Deltakelse i revisjonsprosessen

Alle organisasjoner med interesse knyttet til skogsertifisering gis med dette mulighet til å delta i revisjonsarbeidet. Dette kan gjøres ved å komme med kommentarer/innspill til omfanget av revisjonen og selve revisjonsprosessen. Organisasjonene inviteres også til å nominere representant(er) til arbeidskomiteen. Den enkelte organisasjon må dekke sine kostnader i forbindelse med deltakelse i arbeidskomiteen. Innspill og nominasjoner til arbeidskomiteen må sendes skriftlig til PEFC Norge innen 28.juni 2013.

Innspill kan sendes til PEFC Norge, Postboks 1438 Vika, 0115 Oslo eller som epost til PEFC Norges sekretariat; thomas.husum@skog.no